Monument voor alle gevallenen 1940-1945

Beeldhouwer: Mari Andriessen
Materiaal: brons

Gieting: Binder bronsgieterij, Haarlem
Stadhuisplein, Rotterdam
Onthuld op 4 mei 1957


__________

__________

__________

.


De beeldengroep “Monument voor alle gevallenen 1940-1945” is vervaardigd in opdracht van de Stichting Herrijzend Rotterdam.
De ontstaansgeschiedenis van “Monument voor alle gevallenen 1940-1945” gaat terug tot juni 1953, toen J.C. Ebbinge Wubbe, directeur van Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, contact opnam met Mari Andriessen over een oorlogsmonument voor Rotterdam. Het definitieve ontwerp, een beeldengroep, bestaande uit twee mannen, een vrouw en een kind. was eind december 1954 gereed.
In de ogen van Andriessen symboliseert “Monument voor alle gevallenen 1940-1945” het verleden, het heden en de toekomst. De vrouw met haar gebogen hoofd symboliseert het verdriet om de voorbije oorlogsjaren. Het kind symboliseert de toekomst. De man naast het kind deelt het verdriet van de vrouw en heeft zijn arm gelegd op de schouder van de man naast hem, die met een schop in zijn hand de toekomst tegemoet kijkt.

“Monument voor alle gevallenen 1940-1945” is geplaatst op het Stadhuisplein, tegenover het aan de Coolsingel gelegen stadhuis, dat gevrijwaard bleef van oorlogsschade.
Op de sokkel aan de Stadhuisplein-zijde (voorzijde) zijn de woorden “Sterker door strijd” aangebracht, de wapenspreuk die H.M Koningin Wilhelmina in januari 1948 aan Rotterdam toekende ter herinnering aan de moed en de kracht waarmee de bevolking van Rotterdam alle beproevingen van de oorlog had gedragen en haar belangrijke aandeel in de bevrijding van Nederland.
Aan de Coolsingel-zijde (achterzijde) is de tekst aangebracht van een gedicht dat Ida Gerhardt (Gorinchem, 11 mei 1905 – Warnsveld, 15 augustus 1997) met het oog op deze beeldengroep heeft geschreven:

HET WERK DES DAAGS VRAAGT OM EEN GAVE MENS – MEN MOET EEN RAMP OM ZIJN HERSTEL VERGETEN.
ZOALS DE ZWERM DER MEEUWEN OP UW HAVENS ONAFWENDBAAR KEERT DE DE LEVENSDRIFT.
TOCH STOELT UW WELVAART TEVENS OP ‘T ONTIJDIG GRAF VAN DIE NU VAN GEEN OPBOUW WETEN.
GEDENK DEZE ONHERSTELBAARHEID – DAN ZAL UW NAGESLACHT ZIJN BROOD IN VRIJHEID ETEN.

“Monument voor alle gevallenen 1940-1945 is op 4 mei 1957 onthuld door H.K.H. Prinses Wilhelmina.

  MARI ANDRIESSEN