Doopvont

Kunstenaar: Jos Pirkner
Fonteinbeeld; materialen: glas en plexiglas; bassin: marmer
Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht (sinds 1984, in bruikleen)
Oorspronkelijk geplaatst in de Emmaüskerk, Winterboeidreef 2, Utrecht; ingewijd op 23 september 1967


__________

.


Deze doopvont bevond zich oorspronkelijk, samen met een kruis en een tabernakel, beide eveneens vervaardigd door Jos Pirkner) in de Emmaüskerk, Winterboeidreef 2, Utrecht. Jos Pirkner heeft al deze kunstwerken ontworpen en vervaardigd in 1967.
De doopvont is een fonteinbeeld. Uit de top, vervaardigd uit onregelmatig glas in de vorm van een rots, stroomt water over het glas heen in een schaal, vervaardigd uit plexiglas. Vandaaruit sijpelt het in het marmeren bassin, vanwaaruit het wordt afgevoerd.
Het rotsvormige glas is symbool voor de rots waaruit Mozes in de woestijn water sloeg, zodat het Joodse volk, onderweg naar het Beloofde Land, haar dorst kon lessen (Exodus 17:1-7; Numeri 20:2-13).

De Emmaüskerk is op 23 september 1967 plechtig ingewijd door Kardinaal Bernardus Johannes Alfrink (Nijkerk, 5 juli 1900 – Nieuwegein, 17 december 1987). De doopvont stond op een cilindrische sokkel; links van de doopvont stond de Paaskaars.
In 1972 vierde de Emmaüskerk haar vijfjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan had Jos Pirkner een wandkleed ontworpen waarop drie taferelen te zien waren: de verzorging van zieken, mensen die samenkomen aan een tafel en mensen die samen bouwen aan de samenleving.
Op 11 november 1981 werd het besluit genomen de Emmaüskerk te verkopen. De draagkracht van de parochiegemeenschap was onvoldoende om het kerkgebouw in stand te houden. In december 1982 was de verkoop een feit. Het kerkgebouw werd verkocht aan de Marokkaanse Islamitische gemeenschap, die er na verbouwing de Omar Al Farouk moskee in vestigde.
Op 9 januari 1983 werd in de Emmaüskerk de laatste Rooms-Katholieke viering gehouden. In 1984 kon de parochiegemeenschap van de Emmaüskerk de vieringen voortzetten in het kerkgebouw van de Johannescentrumgemeente, Moezeldreef 400, Utrecht. De doopvont, het kruis, de tabernakel en het wandkleed werden overgebracht naar de Johannescentrumgemeente en zijn aan dit centrum in bruikleen gegeven. De doopvont is op een vierkante, stenen sokkel geplaatst.

Bronnen:
rapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
reliwiki.nl
wp.johannescentrum.nl
www.sint-rafael.nl

Met dank aan:
Johannescentrum, Utrecht, voor de hulp bij het fotograferen van de doopvont

  JOS PIRKNER

Doop (Rooms-Katholieke en protestante traditie): initiatieritueel waarbij de dopeling (vrijwel altijd een pasgeboren kind) met water wordt overgoten onder het uitspreken van de woorden: Ik doop u in de naam van Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matteüs 28:19). In de Rooms-Katholieke kerk is de doop een van de zeven Sacramenten.

Bron:
wikipedia: doop