Jezus wordt van Zijn klederen beroofd

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus wordt van Zijn klederen beroofd

.


“Jezus wordt van Zijn klederen beroofd” is de tiende van de veertien staties van de Kruisweg.
Deze statie is een parafrase van Matteüs 27:35, Marcus 15:24, Lucas 23:34 en Johannes 19:23-24. In deze verzen is opgetekend dat de soldaten, nadat zij Jezus gekruisigd hadden, Zijn klederen onder elkaar verdeelden en erom dobbelden. De evangelist Johannes legt dit uit als een vervulling van Psalm 22:19. Psalm 22 heeft als aanhef “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”, de woorden waarmee Jezus Zijn Vader aanriep toen Hij aan het kruis hing. In Psalm 22:19 staat: Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT