Tot heil van mens en dier

Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal: brons
Faculteit Diergeneeskunde, Yalelaan, Utrecht
Onthuld in 1992


__________

__________

__________

Bovenaan deze plaquette staat de naam “De FEMUR een Monument van Schoonheid en Kracht”. Verder staan er de namen op van de sponsoren.

Op deze plaquette staat linksboven de naam “Tot heil van mens  en dier”, waaronder dit beeld bekend is. Rechtsboven staan de namen van Taeke Friso de Jong en prof. dr. J.G. van Logtestijn, de initiatiefnemer. Op de onderste helft van de plaquette staan de namen van onder andere de faculteit diergeneeskunde, de studentenvereniging en artsenverenigingen.

Op dit markeringskruis staat de naam “Bot”, het jaar van plaatsing (1992) en de naam Taeke de Jong. De website uithofexpedities nl is niet meer online.


“Tot heil van mens en dier” is vervaardigd op initiatief van professor doctor Johannes Gerardus van Logtestijn, van 1973 tot 1994 hoogleraar Leer der voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, in het bijzonder de keuring van deze voedingsmiddelen.
In juni 1988 werd door prof. dr. Van Logtestijn en zijn vakgroep een groots gekostumeerd feest georganiseerd ter gelegenheid van de verhuizing van de Faculteit Diergeneeskunde van de Biltstraat in Utrecht naar de nabijgelegen Uithof, de Utrechtse universiteitswijk. Dit feest werd financieel ondersteund door de Faculteit Diergeneeskunde, de Universiteit Utrecht en een aantal bedrijven en organisaties (foto 4). Het resterende bedrag werd aangewend voor het vervaardigen van “Tot heil van mens en dier” en een drietal aquarellen.
“Tot heil van mens en dier” is geplaatst ter gelegenheid van vier samenvallende evenementen: een lustrumfeest van de Diergeneeskundige Studenten Kring, de jaarvergaderingen van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Diergeneeskundige Facultaire gemeenschap en de jaarlijkse Veterinaire Sportdag (foto 5).
“Tot heil van mens en dier” is onthuld in 1992 door drs. M.W.M. Vos-van Gortel, burgemeester van Utrecht, Johannes Auguste van Ginkel, rector magnificus van de Universiteit Utrecht en de decaan van de Faculteit Diergeneeskunde.
Het bot dat is uitgebeeld, is het dijbeen (os femur) van een paard, het meest edele dier op aarde (foto’s 1, 2 en 3). Dit dijbeen was jarenlang het symbool van kracht, sterkte en vooruitgang, wat tot uiting komt in de woorden “De femur – een Monument van Schoonheid en Kracht” op de plaquette met de namen van de sponsoren (foto 4). Veel dierenartsen gebruikten een dijbeen als voorzittershamer.
De naam “Tot heil van mens en dier” (Latijn: Animalium hominumque saluti) is eeuwenlang de leefregel/leidraad geweest van diergeneeskundigen en diergeneeskundige organisaties.

Met dank aan:
faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
prof. dr. J. G. van Logtestijn

  TAEKE FRISO DE JONG