Informatie “Twaalf apostelen”

Rondom de Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede


Oude Kerk, Ede

De Oude Kerk in Ede, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de twaalfde eeuw, is sinds de Reformatie eigendom van de Hervormde Gemeente Ede.
In 1994 zijn op de sluitstenen van de muurtjes rondom de Oude Kerk twaalf door Eric Claus vervaardigde beelden van de apostelen van Jezus geplaatst. Bij de herinrichting in 2005 van het Oude Kerkplein werden de beelden rondom de muurtjes van de Oude Kerk geplaatst, tegen de achtergrond van een lage haag.(1)
De beelden tonen in de vorm van een lege ruimte, omhuld door abstracte vlakken, de symbolen die in de loop der eeuwen aan de apostelen zijn toegekend. Bijna alle apostelen stierven de marteldood. In de meeste gevallen tonen de symbolen de contouren van het wapen waarmee een apostel ter dood is gebracht.
De apostelen waren leerlingen van Jezus. Zij waren twaalf in getal, analoog aan de twaalf stammen van Israël. Jezus zond hen uit om aan het Joodse volk de boodschap te verkondigen dat het Rijk der Hemelen nabij was. De apostelen hadden van Hem de macht gekregen om zieken te genezen, overledenen tot leven te wekken en kwade geesten uit te drijven.
Judas Iskariot, één van de twaalf apostelen, verried Jezus, wat tot Diens kruisiging leidde. Uit wroeging pleegde Judas Iskariot zelfmoord. Volgens sommige bronnen is zijn plaats ingenomen door de apostel Paulus. Om die reden maakt het beeld “Paulus” deel uit van de beeldengroep “Twaalf apostelen” en heeft Eric Claus geen beeld gemaakt van Mattias, die volgens Handelingen 1:12-26 de plaats van Judas Iskariot toegewezen kreeg.
Sommige beelden van de beeldengroep “Twaalf apostelen” dragen andere namen dan de namen waarmee zij zijn vermeld in Matteüs 10:1-4; Marcus 3:13-19 en Lucas 6:12-16. Voor zover verschillend, zijn de Nieuwtestamentische benamingen vermeld in de toelichtingen bij de beelden.

Noot
(1) Kunst in Ede

  Eric Claus: “Twaalf apostelen” (Ede)
  ERIC CLAUS